Chính sách bảo mật

Xử lý các thông tin cá nhân và sử dụng
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp công chứng và sử dụng nó trong các mục đích hạn chế được chỉ ra tại thời điểm đó. Trong trường hợp chúng tôi yêu cầu bất kỳ bên thứ ba để quản lý thông tin cá nhân, bên thứ ba sẽ quản lý tất cả các thông tin cá nhân một cách ₫úng ₫ăn để ngăn chặn rò rỉ hoặc truyền những thông tin cho bất kỳ bên nào khác
Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một người thứ ba mà không nhận được sự đồng ý trước của một bên trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.
Quản lý thông tin cá nhân
Chúng tôi lấy thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp cần thiết để ngăn chặn truy cập trái phép, bị mất, làm gián đoạn, thao tác, và bị rò rỉ ra bên ngoài. Minh bạch thông tin cá nhân, chỉnh sửa và loại bỏ, v…v…
Khi làm sáng tỏ, chỉnh sửa và loại bỏ, v…v…
Các thông tin cá nhân riêng có thể được yêu cầu từ người có liên quan , chúng ta sẽ thực hiện một hành động cần thiết kịp thời dựa trên một nghị định và thông thường, v…v…
Xây dựng một hệ thống điều khiển bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi nỗ lực hướng tới cải tiến liên tục trong trường hợp thực hiện bảo vệ thông tin cá nhân thích hợp.